Vilkår

ALMINNELIGE VILKÅR DATABACKUP NORGE AS ORG.NR. 996350851, HERETTER DATABACKUP

 1. INNLEDNING Disse Alminnelige vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underkastes når vedkommende benytter seg av DATABACKUP sin hjemmeside,

når man logger seg på, bestiller eller tar i bruk tjenestene fra DATABACKUP. De Alminnelige vilkår er alltid del av Avtalen med Kunden, og supplerer eventuelle særlige vilkår

som tar for seg mer spesifikke sider av Tjenesten. Eventuell motstrid mellom disse Alminnelige vilkår og særlige vilkår knyttet til den enkelte tjeneste, går de særlige vilkår for

Tjenesten, og eventuelle endringsbilag mv., foran. Tjenestene leveres av DATABACKUP NORGE AS med den forretningsadresse som til enhver tid er registrert på enheten i

enhetsregisteret (www.brreg.no).

Tjenesten fra DATABACKUP er løpende tjenester med minste bindingstid slik som beskrevet i bestillingsskjemaet eller i Tjenestebeskrivelsen. Tjenesten vil løpende og automatisk

bli fornyet på ellers gjeldende vilkår, inntil korrekt skriftlig oppsigelse av tjenesten er innlevert jf. punkt 3 i vilkårene. Oppsigelse påvirker ikke Kundens plikt til å betale for

gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper. Disse alminnelige vilkår og den særlige tjenestebeskrivelsen med eventuelle vedlegg

regulerer uttømmende avtaleforholdet mellom partene, herunder å fastlegge partens forpliktelser under denne, og erstatter enhver tidligere avtale om tjenesten.

Definisjoner.

Avtalen: Disse Alminnelige vilkår og de særlige vilkår som beskriver den konkrete tjenesten som Kunden har bestilt.

Tjenestebeskrivelse: Særlige vilkår som beskriver vilkår og egenskapene ved den konkrete tjenesten Kunden har bestilt fra DATABACKUP. Disse vilkår er alltid omhandlet under

overskriften ”Tjenestebeskrivelse”

Kunden : Vedkommende juridiske eller fysiske person som har inngått denne avtalen, eller andre som har fått tilgang til tjenesten ved bruk av Kundens administrasjonsverktøy eller

passord.

 1. OPPSTART Avtalen forplikter gjensidig fra det tidspunkt DATABACKUP har bekreftet bestillingen / oppdraget enten ved e-post, eller ved påføring av signatur. Avtaleperioden

løper fra tidspunktet faktura ble utstedet fra DATABACKUP (fakturadato). Om Kunden ikke mottar en faktura vil oppstart regnes fra det tidspunktet Tjenesten ble gjort tilgjengelig

for Kunden. 2.1 Særskilt om automatiserte og elektroniske bestillinger: For tjenester som er bestilt via DATABACKUP sin hjemmeside forbeholder DATABACKUP seg retten til å

fragå avtalen, selv etter bestillingen / oppdraget er bekreftet for Kunden. DATABACKUP taper retten til å fragå avtalen om dette ikke aktivt påberopes 5 virkedager etter at slik

bekreftelse er gitt.

 1. REKLAMASJONER Reklamasjoner skal skje skriftlig og være DATABACKUP i hende senest 10 dager etter at årsaken til reklamasjonen oppsto for å kunne påberopes.
 2. TILGJENGELIGHET Tjenesten skal være tilgjengelig 24/7, med unntak av: – planlagt vedlikehold (vedlikehold, og oppgradering som blir varslet minimum 24 timer på forhånd.).

– Driftsstans inntil 20 timer pr. mnd.

 1. PRIS OG BETALING 5.1. Allment. a) Pris for registrering og drift av tjenesten er som oppgitt i bestillingsskjemaet eller særskilt bilag. DATABACKUP kan nekte Kunden

tilgang eller endre tjenestens administrasjonsverktøy (passord etc.) inntil betaling for tjenesten er registrert. Ved manglende betaling kan tjenesten bli avsluttet uten forhåndsvarsel.

Utestående for inneværende avtaleperiode kan uansett kreves betalt. b) Hver avtaleperiode fornyes løpende, i slike intervaller som fremgår av bestillingsskjemaet eller særskilt bilag,

og faktureres forskuddsvis. c) Betaling skal skje iht. faktura. Ved forsinket betaling påløper 1% morarente pr. påbegynt måned eller tilleggsgebyr ved utsendelse av

betalingspåminnelse tilsvarende den til enhver tid gjeldende sats etter inkassoforskriften eller annen aktuell lovgivning. d) Alle priser er eksklusive eventuelle statlige avgifter med

mindre annet framgår. 5.2 Prisendringer Varsel om prisendringer skal formodes å være kjent av Kunden, dersom DATABACKUP kan godtgjøre at e – mail er blitt avsendt til

Kundens oppførte kontaktperson på tidspunktet for avsendelse. Varslet regnes fra den kalenderdag da Tjenesten startet. 5.2.1 Prisendringer uten varsel DATABACKUP har rett til å

justere abonnementsprisen årlig i.h.t. utviklingen i konsumprisindeksen de siste 12 måneder forut for prisøkningen uten særskilt varsel. 5.2.2 Prisendring i avtaleperioden

DATABACKUP kan på ethvert tidspunkt i avtaleperioden endre prisene med 3 – tre – måneders forutgående varsel. Prisendringer vil ha betydning for gjeldende og fremtidige

avtaleperioder. Ved endring av pris etter denne bestemmelsen vil Kunden som innen varslingsperioden på 3 måneder og ved e-post eller annen dokumenterbar måte motsetter seg

prisøkningen, kunne fortsette på samme vilkår ut gjenværende del av avtaleperioden. Tjenesten vil i slike tilfeller bli vurdert som sagt opp av Kunden. Forøvrig vises det til de

alminnelige vilkår for oppsigelse jf punkt 15 flg. 5.2.3 Prisendring ved fornyelse. DATABACKUP kan endre prisene med inntil tredve 30 – dagers forutgående varsel før ny

avtaleperiode påløper. Prisendringer ved fornyelse vil ha virkning for fremtidige avtaleperioder. Ved endring av pris etter denne bestemmelsen vil Kunden som innen

varslingsperioden på 30 dager og ved e-mail eller annen etterviselig måte motsetter seg prisøkningen, kunne si opp avtalen. Forøvrig vises det til de alminnelige vilkår for oppsigelse

 1. punkt 15 flg.
 2. BRUKERSTØTTE 6.1 Allment Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner kan Kunden henvende seg til DATABACKUP sin brukertjeneste. DATABACKUP

tilbyr support på norsk og engelsk. Ved bruk av e-post vil Kunden motta en kvittering for at henvendelsen er mottatt av DATABACKUP. I slike tilfeller løper fristen for

tilbakemelding fra det tidspunkt kvittering er kommet frem til Kunden. DATABACKUP kan kreve dekket de omkostninger som er forbundet med DATABACKUP feilsøking

dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor DATABACKUP sitt ansvarsområde, og Kunden har akseptert slikt arbeid mot særskilt vederlag. Arbeidet faktureres i slike

tilfeller per påbegynt time med avtalt timepris. DATABACKUP er ikke ansvarlig for programvare levert av tredjemann og yter ikke support for slike spørsmål. Brukerstøtte er

tilgjengelig alle virkedager mellom 09:00 og 17:00. Henvendelser til andre tider vil bli formidlet til en vakttelefon. 6.2 Brukerstøttens tilgjengelighet Brukerstøtten regnes som

tilgjengelig og kontraktsmessig hvis følgende kriterier er oppfylt: · Henvendelser fra Kunden på virkedager mellom 09-17 skal få opprettet telefonisk kontakt med en person i

DATABACKUP’s brukerstøtte avdeling innen 30 min · Kunden får svar på e-post innen 24 timer regnet fra det tidspunkt Kunden mottok kvittering for at henvendelsen var kommet

frem 6.3 Feilrapportering Rapportering av feil på tjenesten skal meldes inn pr. telefon eller e-post slik som anvist på DATABACKUP sin hjemmeside. Tilbakemelding om status på

eventuell feilretting gis pr. telefon eller e-post. Eventuell feilretting påbegynnes umiddelbart av DATABACKUP, senest innen 1 time – 60 min – i kontortid (08:00-18:00) og innen 3

timer – 180 min – utenfor kontortid (18:00-08:00).

 1. OVERFORBRUK ELLER DRIFTSPROBLEMER Dersom Kunden belaster serverne over den avtalte lagringsmengde, over en periode på en måned, vil DATABACKUP gjøre

Kunden klar over dette, samt anbefale Kunden til å enten inaktivere data eller oppgradere tjenesten til et høyere nivå. Dersom Kunden ikke etterfølger denne anmodningen innen 5

arbeidsdager, kan DATABACKUP oppgradere Kundenes avtalte lagringskapasitet til et passende tjenestenivå. Kunden blir da forpliktet av de vilkår som foreligger for den valgte

lagringskapasitet. DATABACKUP kan ved overforbruk og etter særskilt ti – 10 – dagers varsel velge å avslutte tjenesten jf. punkt 15Org.nr : 996350851 Oslo, 8. KONTROLL OG SIKKERHET 8.1 Allment. Varsling blir gitt gjennom e-post til vedkommende som er oppført som Kundens kontaktperson. All korrespondanse fra

DATABACKUP vedrørende f.eks. prisendring og annen kundeinformasjon kan skje per e-post. Meldinger fra DATABACKUP til Kunden skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt

at DATABACKUP kan godgjøre at slik e-post er avsendt til den tjenesteserver hvis e-postadresse er knyttet til, forutsatt at e-postadressen er sammenfallende med den e-postadresse

som er oppført som Kundens kontaktinformasjon på tidspunktet for avsendelse. 8.2. Sikkerhet og intern-kontroll DATABACKUP formoder at vedkommende som står som

kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-post for Kunden, også har rett til å forføye over tjenesten. Retten formodes å omfatte sletting, kansellering, rekvirering av data, epost mv. eller andre disposisjoner som helt eller delvis vedrører tjenesten eller dets omfang. Av sikkerhetsmessige hensyn kan DATABACKUP velge å benytte seg av elektroniske

eller hardcopy skjema for bruk av tjenestens funksjoner. I så tilfelle plikter Kunden å benytte seg av skjema, utarbeidet av DATABACKUP, spesifisert etter forespørsel eller hvilke

endringer i tjenesten(e) Kunden ønsker. De ulike skjemaene kan rekvireres fra DATABACKUP sin hjemmeside på Internett. Kunden skal ha passord som benyttes som

sikkerhetsmekanismer ved innlogging. DATABACKUP forutsetter at Kunden selv har vurdert løsningen fra DATABACKUP som tilstrekkelig i forhold til egne offentlig rettslige

plikter og evt. interne instrukser og bransjepraksis. Partene holder sine egne interesser tilstrekkelig forsikret, og DATABACKUP vil under ingen omstendigheter akseptere ansvar om

Kunden har forsømt denne plikten. Tap som følge av manglende forsikring eller interne forhåndsregler kan under ingen omstendigheter kreves dekket av DATABACKUP. Kunden

plikter å forsikre innholdet i data dersom innholdet må antas å være unikt og enestående, eller om feil ved forsendelse eller registrert mottak av forsendelsen må antas å medføre, eller

ved feil faktisk medfører, en økonomisk tapsrisiko. 8.3 Kryptering DATABACKUP tilbyr ikke lagring eller oppbevaring av krypteringsnøkler som er opprettet for å få tilgang til

Tjenesten eller data som er overført til DATABACKUP. Kunden må selv påse å ha lagret dette passordet på forsvarlig måte. Kunden er kjent med at man ikke kan dekryptere data /

filer til et leselig format uten det unike passordet. 8.4 Taushetsplikt. All informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen skal behandles

konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part. En part kan dog gjøre slik informasjon tilgjengelig for utenforstående, dersom

den allerede var kjent for parten på det tidspunkt informasjonen ble mottatt uten forpliktelse om konfidensialitet, er eller blir alminnelig kjent på annen måte enn ved feil begått av en

av partene, eller mottas fra andre på rettmessig måte uten forpliktelse om konfidensialitet. Bestemmelsen i første avsnitt er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves

fremlagt i henhold til forskrifter gitt av enhver anerkjent børs, hvis det kreves av offentlig myndighet som har hjemmel til det, eller pålegges av kompetent domstol. Om mulig skal

den annen part varsles før slik informasjon gis. Partene kan også overføre informasjon til utenforstående i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av Avtalen, forutsatt

at slik annen mottager av informasjon pålegges en plikt til konfidensialitet slik det fremgår av dette punkt. Bestemmelsen i første avsnitt er ikke til hinder for at partene kan utnytte

erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen.

 1. NYE VERSJONER – TREDJE PARTS PROGRAMVARE ET C. DATABACKUP kan kreve at Kunden skal gå over til ny versjon dersom den versjon Kunden har tilgang til ikke

lenger supporteres av DATABACKUP sin programvareleverandør. DATABACKUP tilbyr ikke support på andre leverandørers programvare eller hardware.

 1. IMMATERIELLE RETTIGHETER En avtale med DATABACKUP om levering av tjenester innebærer ingen overføring av rettigheter til programvare mv. Kunden gis kun en

ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, og tidsbegrenset bruksrett mot betaling av et vederlag, og forøvrig iht. bestemmelsene i denne avtalen.

 1. FORCE MAJEURE Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Partenes kontroll, suspenderes

Partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos

teleoperatør, samt ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av Partene kan si opp Avtalen med 3 måneders skriftlig varsel regnet fra da varselet ble

avsendt dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for Partene å opprettholde Avtalen.

 1. OVERDRAGELSE OG FLYTTING 13.1 Kunden Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra DATABACKUP.

Dette samtykket forutsetter at Kunden har fullt ut betalt for alle de tjenester som er bestilt av DATABACKUP frem til utløpet av respektive avtaleperiode. Kunden plikter å

konsultere DATABACKUP om tjenesten kan leveres hvis flytting er ønsket. 13.2 DATABACKUP kan overføre forpliktelser og rettigheter etter denne avtalen dersom tjenesten

overføres til en juridisk enhet tilhørende stater som sikrer en forsvarlig behandling av opplysninger knyttet til Kundens konto. Juridiske enheter i stater som har gjennomført direktiv

95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, oppfyller kravet til forsvarlig

behandling. 13.3 Samtykke til overføring DATABACKUP kan også overføre forpliktelser og rettigheter etter denne avtalen til juridiske enheter i stater som ikke sikrer en forsvarlig

behandling av slike opplysninger dersom Kunden har samtykket i overføringen. Ved manglende samtykke påkrevet etter denne bestemmelsen vil Tjenesten bli brakt til opphør.

Kunden vil i slike tilfeller få refundert eventuelt forhåndsbetalt beløp forholdsmessig beregnet etter den tjenesteperioden som gjenstår fra opphørsdato.

 1. ANSVAR DATABACKUP sitt eventuelle ansvar begrenser seg til Kundens direkte og påviselige økonomiske tap. DATABACKUP kan ikke gjøres ansvarlig for såkalt indirekte

tap, som bl.a. omsetningstap, tap etter krav fra tredjemann etc. Ansvar er uansett oppad begrenset til tjenesteverdien for den avtaleperioden da kravet ble fremmet. Ved grov

uaktsomhet fra DATABACKUP sin side gjelder ikke denne begrensningen.

 1. OPPSIGELSE, STENGING, SLETTING AV DATA Kunden må si opp avtalen skriftlig inntil 2 mnd. før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en

ny avtaleperiode påløper. Kunden må betale for tjenesten ut avtaleperioden. DATABACKUP kan si opp avtalen 2 mnd. varsel, regnet fra den dag DATABACKUP sendte

oppsigelsen. I slike tilfeller skal Kunden, fra Tjenestens opphør, få kreditert det resterende av innbetalt beløp. Ved oppsigelse av Tjenesten kan all data som er lagret for Kunden

slettes eller inaktiveres etter fjorten – 14 – virkedager, regnet fra tidspunktet tjenesten ble stengt ned. Kopi av data kan i denne tidsperioden rekvireres iht. gjeldende prisliste.

Muligheten til å rekvirere data gjelder ikke når DATABACKUP har rett til å holde tilbake data mv., etter bestemmelsene i punkt 16.1 flg..

 1. STENGING Ved brudd på bestemmelsene om betaling og/eller som følge av annet kontraktsbrudd kan tjenesten bli stengt ned uten forutgående varsel. Ved kontraktsbrudd kan

all data som er lagret for Kunden slettes eller inaktiveres etter fjorten – 14 – virkedager, regnet fra tidspunktet tjenesten ble stengt ned. Sletting kan ikke finne sted om Kunden stiller

tilfredsstillende sikkerhet 16.1(3) 16.1 Tilbakeholdsrett DATABACKUP kan nekte Kunden tilgang / administrasjonsrett til serveren, egen data, herunder nekte utlevering og bruk av

filer, data mv., inntil korrekt betaling har funnet sted. DATABACKUP kan under ingen omstendigheter utøve tilbakeholdsrett eller rett til å slette innhold, dersom Kunden innen

fjorten – 14 – dager fra varsel om sletting eller inaktivering ble avsendt stiller tilfredsstillende sikkerhet for ubetalte krav eller for fremtidig bruk av tjenesten(e). Bankgaranti, fra en

anerkjent finansinstitusjon, for utestående med renter og med forfall opp til fjorten 14 – dager fra tidspunktet for faktisk rekvisisjon av filer eller ny utstedelse av

administrasjonsnøkler, skal regnes som tilfredsstillende sikkerhet.16.2 Prosedyre ved oppsigelse, tilbakeholdsrett og stenging Henvendelser skal finne sted til selskapsadressen slik

det fremgår av DATABACKUP sin hjemmeside.

 1. LOVVALG, VERNETING Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av

avtalen, kan kreve at forhandlinger skal forsøkes. Fører slike forhandlinger ikke fram innen seksti – 60 – virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, kan saken reises for de

alminnelige domstoler. Oslo Tingrett vedtas som verneting